زبان اسپانیایی

71 عبارت متداول اسپانیایی بکار رفته در مکالمات

نکات برگزیده مطلب

  • دانستن بعضی از عبارات مهم اسپانیایی به هنگام سفر به این مناطق، به شما کمک می‌کند که بتوانید درک و فهم بیشتری از فرهنگ و پیشنه‌ی مناطق و افراد محلی پیدا کنید.

به فکر یادگیری اسپانیایی هستید؟

یا اینکه قصد دارید سفری به مناطق اسپانیایی زبان داشته باشید؟

در هر صورت، بهتر است بعضی عبارات بسیار متداول اسپانیایی را یاد بگیرید. ما در این نوشتار قصد داریم کار را برای شما راحت کنیم، و ازینرو این عبارات در در دسته‌ بندی‌های مشخصی برای شما نوشته‌ایم.

چه به مادرید سفر کنید یا مکزیک، اگر شانس با شما یار باشد شاید بعضی از محلی‌ها انگلیسی بلند باشند. اما اگر شما کمی اسپانیایی بلد باشید، تجربه‌ی بسیار جذاب‌تر و هیجان انگیز‌تری در سفر کسب خواهید کرد.

دانستن بعضی از عبارات مهم اسپانیایی به هنگام سفر به این مناطق، به شما کمک می‌کند که بتوانید درک و فهم بیشتری از فرهنگ و پیشنه‌ی مناطق و افراد محلی پیدا کنید.

شاید یادگیری همین عبارات باعث شود که انگیزه پیدا کنید و کل زبان اسپانیایی را یاد بگیرید!

سلام و احوالپرسی اسپانیایی

1. !Hola¡ – سلام
(O-la)

2. !Buenos días¡ – صبح بخیر
(BWAY-nos DEE-as)

3. !Buenas tardes¡ – عصر/بعد از ظهر بخیر
(BWAY-nas TAR-des)

4. !Bienvenido¡ – خوش آمدید!
(Bee-en-ven-EE-doh)

حفظ کردن مکالمه: چاق سلامتی

چاق سلامتی از آن دست آدابی است که همیشه آن را انجام دهیم، پس بسیار مهم است که عباراتهای درست را به کار ببریم.

در کنار این، چاق سلامتی دروازه‌ی ورود به ارتباطات واقعی است؛ برای داشتن یک مکالمه‌ی واقعی با یک شخص، باید حتما از ابتدا و از سلام و احوالپرسی شروع کنید.

5.  ?Cómo estás¿ – چطوری؟
(KOH-moh eh-STAHS)

6. ?Cómo te va¿ – چه خبر؟
(KOH-moh te BAH)

7. ?Cómo te ha ido¿ – اوضاع چطوره؟
(KOH-moh te ha EE-doh)

8. !Estoy bien Gracias – خوبم، ممنون.
(eh-STOY bee-en GRA-thee-as/GRA-see-as)

9.  ?Y tú¿ – و تو؟
(ee too)

10. Bien/ Así así. – خوبم / سو سو
(bee-en / a-SEE a-SEE)

11. ?Qué tal¿ –  خوبی؟
(kay tal

12. ?Qué pasa¿ – چه خبر؟
(kay PA-sa)

13. ?Qué haces¿ – چیکار میکنی؟
(kay AH-says)

متوجه نکته‌ی جالبی نشدید؟ در عبارت ?Cómo te va¿ ؟

حرف «v» تقریبا شبیه به «b» تلفظ می‌شود.

در زبان انگلیسی، حروفن «b» و «v» دو جور متفاوت تلفظ می‌شوند، اما در اسپانیایی، یک صدا دارند.

مودب بودن در اسپانیایی

البته، بدون توجه به زبانی که در حال صحبت کردن هستید، ادب جایگاه خودش را دارد. حال چه قصد عذرخواهی کردن داشته باشید یا اینکه از کسی تشکر کنید، باید از این عبارات بصورت مکرر استفاده کنید!:

14. !¡Gracias – ممنون!
(GRA-thee-as/GRA-see-as)

15. !¡Muchas gracias – خیلی ممنونم!
(MOO-chas GRA-thee-as/GRA-see-as)

16. ¡De nada! – خواهش می‌کنم
(de NA-da)

17. !¡Perdone! / ¡Oiga – ببخشید! (برای درخواست چیزی)
(per-DON-ay/ OY-ga)

18. !¡Perdone! / Disculpe – ببخشید (برای رد شدن)
(per-DON-ay/ dis-KUL-pay)

19. !¡Disculpe – متاسفم!
(if you didn’t hear something) (dis-KUL-pay)

20. !¡Lo siento – متاسفم (به هنگام انجام کار اشتباه)
(lo see-EN-to)

رویارویی با مشکلات

البته همه‌ی مکالمات فرآیند یکدست و بی مشکلی ندارند!

زمانی که چیزی را نمی‌فهمید، چه کار باید انجام دهید؟ یا زمانی که می‌خواهید از کسی کمک بگیرید؟

22. ?Podría ayudarle¿ – میتونم کمکتون کنم؟
(poh-DREE-a ay-oo-DAR-le)

22. ?Puede ayudarme¿ – میتونی کمکم کنی؟
(PWE-day ay-oo-DAR-may)

23. !¡Sin problema – مشکلی نیست!
(sin prob-LAME-ah)

24. !¡Puede repetirlo – میشه دوباره تکرارش کنی؟
(PWE-day re-pet-EER-lo)

25. No entiendo – متوجه نمی‌شم!
(no en-tee-EN-do)

26. No (lo) sé – نمی‌دونم!
(no lo say)

27. No tengo ni idea – ایده‌ای ندارم!
(no TEN-go nee ee-DAY-ah)

28. No hablo español – اسپانیایی بلد نیستم
(no AB-lo es-pan-YOL)

29. Estoy perdido – گم شدم
(eh-STOY per-DEE-do)

30. ?…Qué significa  – معنیش چی میشه؟
(kay sig-nif-EE-ka)

31. Mi español es malo – اسپانیایی‌م خوب نیست
(mi es-pan-yol es MA-lo)

32. ?Puedes hablar más despacio¿ – میشه آرومتر حرف بزنی؟
(PWE-des ab-LAR mas des-PATH-ee-o)

کلمات سوالی در اسپانیایی

مکالمه یک جاده‌ی دو طرفه‌ست. پس اگر قصد برقراری ارتباط با مردم را دارید، باید قادر باشید که سوال بپرسید. لیست زیر را مطالعه کنید:

?…qué¿ – چه؟ کدام؟
(kay)

?…cómo¿ – چگونه؟
(KOH-moh)

?…cuándo¿ – چه زمانی؟
(KWAN-doh)

?…dónde – کجا؟
(DON-day)

?…quién¿ – چه کسی؟
(KEE-en)

?…por qué¿ – چرا؟
(por KAY)

?cuál¿ – کدام؟
(kwal)

حفظ کردن سریع این کلمات ایده‌ی خوبی می‌تواند باشد. شما به کررات به این کلمات نیاز پیدا خواهید کرد و طوری باید آنها را حفظ کنید که در استفاده از آنها احساس راحتی کنید. بعضی از سوالات متداوم ایجاد شده با استفاده از این کلمات را مرور کنیم:

33. ?Como te llamas¿ – اسمت چیه؟
(KOH-moh teh yah-mas)

34. ?Qué hora tienes¿ – ساعت چنده؟
(kay OH-ra tee-EN-es)

35. ?Qué edad tienes¿ – چند سال داری؟
(kay ay-DAD tee-EN-es)

36. ?Cuántos años tienes¿ – چند سالته؟
(KWAN-tos AN-yos tee-EN-es)

37. ?De dónde viene¿ – کجایی هستی؟
(de DON-day vee-EN-ay)

38. ?Dónde vives¿ – کجا زندگی می‌کنی؟
(DON-day VEE-ves)

39. ?Tienes hermanos o hermanas¿ –خواهر برادر داری؟
(tee-EN-es er-MA-nos o er-MA-nas)

40. ?Cuánto cuesta eso¿ – قیمتش چنده؟
(KWAN-to KWES-ta eso)

41. ?Qué es esto¿ – این چیه؟
(kay es ES-to)

42. ?Entiende¿ – می‌فهمی؟
(en-tee-EN-day)

43. ?Comprende¿ – فهمیدی؟
(com-prEN-day)

44. ?Hablas inglés¿ – انگلیسی بلدی؟
(AB-las in-glAYs)

45. ?Dónde está el baño¿ – توالت کجاست؟
(DON-day es-TAH el BAN-yo)

حرف زدن در مورد خودتان و پاسخ دادن به سوالات

یاد گرفتن اینکه چطور سوال بپرسیم بسیار عالی است اما باید آمادگی این را هم داشته باشین که جواب سوالات دیگران را نیز بدهیم. اینجا ما بعضی از جوابهای متداول را آماده کرده‌ایم:

46. …Me llamo – اسمم …. است
(me YA-mo …)

47. …Mi nombre es – اسم … است
(mi NOM-bray es …)

48. tengo … años –  …. سال دارم.
(yo TEN-go … AN-yos)

49.  …soy de – اهل … هستم.
(yo soy de …)

50. – بله
(see)

51. No – خیر
(no)

52. Tal vez – شاید
(tal ves)

53. Siempre – همیشه
(see-EM-pray)

54. Nunca – هیچوقت
(NUN-kah)

55. A veces – بعضی اوقات
(A VE-says)

56. Claro – البته
(KLA-ro)

اصطلاحات متداول

اصطلاحاتی وجود دارند که اغلب برای رویدادهای عمومی استفاده می‌شود. در زیر بعضی از این اصطلاحات را با هم مرور می‌کنیم:

57. !Diviértete¡ – خوش بگذره!
(di-vi-EHR-te-te)

58. !Buen viaje¡ – سفر خوبی داشته باشی!
(bwu-en vi-AH-kay)

59. !Buen provecho¡ – نوش جان!
(bwu-en pro-VE-choh)

60. !Muy bien¡ – ایول!
(mwee bee-en)

61. !Cuídate¡ – مراقب باش!
(kw-EE-dah-tay)

62. !Felicitaciones¡ – تبریک!
(fe-lis-i-ta-see-ON-es)

63. !¡Bienvenidos! / ¡Bienvenidas! – خوش آمدی
(bee-en-ven-EE-dos / bee-en-ven-EE-das)

64. !¡Feliz Cumpleaños¡ – تولدت مبارک
(fe-LEES kump-lay-AN-yos)

65. !Salud – به سلامتی!
(Sa-LOOD)

حداحافظی کردن در اسپانیایی

حداحافظی هیچوقت کار ساده‌ای نیست، به ویژه زمانی که نمی‌دانید چگونه آن را انجام دهید! در زیر بعضی از شیوه های متداول گفتن خداحافظی را با هم مرور می‌کنیم:

66. Adiós – خداحافظ
(ah-dee-OS)

67. !¡Buenas noches – شب بخیر
(bway-nas no-ches)

68. !¡Hasta luego – بعدا می‌بینمت
(AS-ta loo-AY-go)

69. !¡Hasta pronto – به زودی می‌بینمت
(AS-ta PRON-to)

70. !¡Hasta mañana – فردا می‌بینمت
(AS-ta man-YAN-a)

71. Nos vemos – به امید دیدارس
(nos VAY-mos)

منبع: لینک

منبع
iwillteachyoualanguage
برچسب ها

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن