زبان آلمانی

54 کلمه و عبارت آلمانی به همراه عبارات مهم مسافرتی

هیچ سفر به آلمانی کامل نخواهد بود مگر اینکه بتوانید بعضی از عبارات پر تکرار زبانشان را بیان کنید. در این نوشتار ما بعضی از این عبارت‌ها و کلمات مهم را برای شما لیست کرده‌ایم.

آلمانی در کجاها صحبت می‌شود؟

آیا می‌دانستید که زبان آلمانی زبان بیش از 95 میلیون نفر در سراسر دنیاست؟

زبان آلمانی (Deutsch) زبان رسمی آلمان۷ اتریش، و لیختن اشتاین است. همینطور یکی از چهار زبان رسمی سوئیس نیز هست. آلمانی تکلم شده در سوئیس را Schweizerdeutsch می‌نامند. آلمانی حتی در جاهایی چون لوکزامبورگ، بلژیک و جنوب ایتالیا نیز صحبت می‌شود.

ریشه‌ی زبان آلمانی ژرمن غربی است و شباهت‌هایی با دیگر زبانهای مهم دارد؛ زبانهایی چون آفریقایی، داچ و انگلیسی. زبان آلمانی، پس از انگلیسی، دومین زبان پر تکلم در حوزه‌ی زبانهای ژرمنی است.

تلفظ آلمانی

تلفظ زبان آلمانی شاید کمی گیج کننده باشد اما اگر طبق اصول آن را از ابتدا مطالعه کنید، و تلفظ صحیح را بشنوید، به راحتی می‌توانید آن را یاد بگیرید.

در زیر بعضی از صداها را برای شما آورده‌ایم و معادل مشابه آن در زبان انگلیسی را انتخاب کرده‌ایم تا متوجه شوید که چگونه تلفظ می‌شوند.

صدای ei همچون i در line

صدای ie همچون e در lean

صدای ö همچون o در worm

صدای ü همچون e در tea

صدای ä همچون e در get

صدای eu یا äu همچون o در boy

در زیر بعضی از تلفظ‌های صامت را با هم مرور می‌کنیم:

صدای sch  همچون sh در shoe

صدای sp و st در shp یا sht

صدای ß همچون o در boss

صدای z در cats

با در نظر داشتن این نکات، ما در زیر لیستی از مهم‌ترین عبارات زبان آلمانی را برای شما لیست کرده‌ایم که می‌توانید در سفر بعدی خود به آلمانی آنها را حفظ کنید و تجربه‌ی متفاوت‌تری از سفرتان کسب کنید. همچنین تلفظ این کلمات در ستون سوم آمده است.

سلام
!Hallo
!hâ-loh 
روز بخیر
!Guten Tag
!gooh-ten tahk

عصر بخیر
!Guten Abend
!gooh-ten ah-bent
خداحافظ
!Auf Wiedersehen
!ouf vee-der-zey-en
لطفا/خواهش می‌کنم
Bitte
bi-te
ممنونم
Danke
dân-ke
ببخشید
Entschuldigung
ênt-shool-dee-goong
اسمم…
Ich heiße….
iH hays-e….
از آشنایی با شما خوشوقتم
Freut mich
froyt miH

  • سوالات ساده
انگلیسی بلدی؟
?Sprechen Sie Englisch
?shprêH-en zee êng-lish
حالت چطوره؟
?Wie geht es Ihnen
?vee geyt ês een-en
میشه لطفا کمکم کنی؟
?Würden Sie mir bitte helfen
?vuer-den zee meer bi-tehêl-fen
اسمت چیه؟
?Wie heißen Sie
?vee hays-en zee
ساعت چنده؟
?Wie viel Uhr ist es
?vee feel oohr ist ês
هوا چطوره؟
?Wie ist das Wetter
?ee ist dâs vêt-er
قیمت … چنده؟
?. . .Wie viel kostet
?vee feel kos-tet…
کجا میتونم … رو پیدا کنم؟
?. . .Wo finde ich
?voh fin-de iH…
توالت کجاست؟
?Wo sind die Toiletten
?voh zint dee toy-lêt-en
…. داری؟
?…Haben Sie
?hah-ben zee…
….. کجاست؟
?…Wo ist
?voh ist…
میشه لطفا آرومتر صحبت کنی؟
?Können Sie bitte langsamer sprechen
?kern-en zee bi-te lâng-zâm-er shprêH-en
میشه لطفا تکرارش کنی؟
?Können Sie das bitte wiederholen
?kern-en zee dâs bi-tevee-der-hoh-len

  • اعداد
صفر
null 
nool
یک
eins 
ayns
دو
zwei 
tsvay
سه
drei 
dray
چهار
vier 
feer
پنج
fünf 
fuenf
شش
sechs
zêks
هفت
sieben 
zee-ben
هشت
acht 
âHt
نه
neun 
noyn
ده
zehn 
tseyn

  • روزها
دوشنبه
Montag
mohn-tahk
سه شنبه
Dienstag
deens-tahk
چهارشنبه
Mittwoch
mit-voH
پنج شنبه
Donnerstag
don-ers-tahk
جمعه
Freitag
fray-tahk
شنبه
Samstag / Sonnabend
zâms-tahk / zon-ah-bent
یکشنبه
Sonntag
zon-tahk

  • بیرون غذا خوردن
منو، لطفا
Die Speisekarte bitte
dee shpay-ze kâr-te bi-te
… میخوام
…Ich hätte gern.
iH hê-te gern….
… میخوام
…Ich möchte gern.
iH merH-te gern….
میشه خودت چیزی پیشنهاد بدی؟
?Könnten Sie etwas empfehlen
?kern-ten zee êt-vas êm-pfey-len
یه دونه دیگه لطفا
Noch (ein Bier) bitte
noH [ayn beer] bi-te
ببخشید
Entschuldigen Sie bitte
ênt-shool-dee-gen zeebi-te
رسید لطفا
Die Rechnung bitte
dee rêH-noong bi-te
صورتحساب لطفا
Eine Quittung bitte
ayn-e kvi-toong bi-te
نوش جان
Guten Appetit
gooh-ten âp-e-teet

  • اورژانسی
کمک
!Hilfe
!hilf-e
پلیس
!Polizei
!po-li-tsay
آتش
!Feuer
!foy-er
یه دکتر خبر کن
!Holen Sie einen Arzt
!hohl-en zee ayn-en ârtst
مریضم
Ich bin krank
iH bin krânk
راهمو اینطرفا پیدا نمیکنم
Ich kenne mich hier nicht aus
iH kên-e miH heer niHt ous

شما می‌توانید در این لینک به منبع بزرگی از متون کوتاه آلمانی همراه با ترجمه دسترسی پیدا کنید.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن