کتابهای انگلیسی برای کودکان

کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – ماجراجویی‌های والدو

نام کتاب: ماجراجویی‌های والدو (Waldo adventure) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و همچنین بزرگسالان…

کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – تیرون خیانتکار

نام کتاب: تیرون خیانتکار (Tyron the cheater) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و همچنین…

کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – تیرون ترسناک

نام کتاب: تیرون ترسناک (Tyron the horrible) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و همچنین…

کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – ده خرگوش کوچولو

نام کتاب: ده خرگوش کوچولو (Ten little bunnies) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و…

کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – دیگر تنها نخواهم بود

نام کتاب: دیگر تنها نخواهم بود (Never lonely again) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در…

کتاب داستان انگلیسی برای کودکان – بوریس خسته

نام کتاب: بوریس خسته (Totally Bored Borris) خواندن کتاب داستان یکی از موثرترین راهها برای یادگیری زبان در کودکان و…
بستن
بستن