فلش کارت‌های انگلیسی برای کودکان

فلش کارت: اوقات فراغت

نام مجموعه: فلش کارت غذاها (foods) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند با تهیه‌ی…

فلش کارت: غذاها

نام مجموعه: فلش کارت غذاها (foods) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها فلش کارت‌های رنگی – مجموعه‌ی دوم نسخه‌ی تمرینی فلش…

فلش کارت: پرچم‌ها

نام مجموعه: فلش کارت پرچم‌ها (flags) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند با تهیه‌ی…

فلش کارت: خانواده

نام مجموعه: فلش کارت خانواده (family) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند با تهیه‌ی…

فلش کارت: داستان راستان

نام مجموعه: فلش کارت داستان راستان (fairy tales) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند…

فلش کارت: ورزش‌های سخت

نام مجموعه: فلش کارت ورزشهای سخت‌ (extreme sports) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند…

فلش کارت: اشیا

نام مجموعه: فلش کارت اشیا (objects) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها فلش کارت‌های رنگی – مجموعه دوم نسخه‌ی تمرینی فلش…

فلش کارت: محیط زیست

نام مجموعه: فلش کارت محیط زیست (environment) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند با…

فلش کارت: مسیرها

نام مجموعه: فلش کارت مسیرها (directions)  فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند با تهیه‌ی…

فلش کارت: دایناسورها

نام مجموعه: فلش کارت دایناسورها (dinasours)  فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین می‌توانند با…

فلش کارت: توصیفات

نام مجموعه: فلش کارت توصیفات (Describing flashcards) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها فلش کارت‌های رنگی – مجموعه‌ی دوم نسخه‌ی…

فلش کارت: کارهای روتین

نام مجموعه: فلش کارت کارهای روزانه (daily routines) فلش کارت‌های رنگی نسخه‌ی تمرینی فلش کارت‌ها نحوه‌ی استفاده از فلش کارت‌ها: والدین…
بستن
بستن