زبان فرانسوی

برای قرنهای متدمادی، فرانسوی زبان رسمی فرهنگ و فضیلت بوده است. زبان دیپلماسی و هنرهای گوناگون. تولستوی و بسیاری دیگر نوشته‌اند که آریستوکرات‌ها در امپراطوری روسیه فرانسوی صحبت می‌کردند، حتی در میان خودشان. در کل، اگر قصد تحصیل و دانش مندی داشتید، باید فرانسوی را یاد می‌گرفتید.

بستن
بستن