آیلتس

موضوعات و سوالات بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس – تسک اول

مهارت speaking آیلتس: دانش داوطلب در صحبت کردن عمومی و موضوعی با مصاحبه کننده در عرضه ۱۱ تا ۱۴ دقیقه بررسی و ارزشیابی می شود. از نظر برخی، یکی از سخت ترین بخش های آزمون است. چرا که شما می بایست با یک مصاحبه کننده در موضوعات مختلف صحبت کنید و نظرات خود را نیز از جنبه های مختلفی ساپورت و develop‌e کنید. در این بخش نیز همانند بخش نوشتاری، اهمیتی ندارد که شما منطقی و عقلایی صحبت کنید. مهم آن است که بتوانید درست و دقیق و بدون اشکالات گرامری حرف بزنید و از جنبه های مختلف به یک موضوع نگاه کرده و نظر خود را بیان کنید. مثلا از شما سوال می شود که چه غذایی دوست دارید . بهترین جایی که دیدید کجا بوده است یا دوست داریددر آینده در چه کسب و کاری فعال شوید. تمام صحبت هایی که در ۳ بخش زیر ارائه می کنید، ضبط می شود تا توسط ۲ ممتحن، بررسی و نمره دهی شود.

 • در بخش اول از شما خواسته می شود که به پرسش های عمومی درباره خود و خانواده پاسخ دهید. این قسمت ۴ تا ۵ دقیقه به طول می انجامد و پاسخ به برخی از پرسش ها در حد یک کلمه یا یک جمله خواهد بود.
 • در بخش دوم به شما کارتی داده می شود که موضوعی روی آن نوشته شده است و شما ۲ دقیقه وقت دارید که درباره آن موضوع فکر کنید و ظرف ۵ دقیقه درباره ان صحبت کنید.
 • در بخش سوم، درباره موضوعی که در بخش دوم مطرح شده بود، از شما سوالاتی پرسیده می شود که می بایست ظرف ۴ تا ۵ دقیقه به آن پاسخ دهید. تفاوت بخش دوم با سوم این است که در بخش دوم،‌تنها شما هستید که صحبت می کنید و مصاحبه کننده، وارد بحث به شما نمی شود.

موضوعات و سوالات پرسیده شده در تسک اول بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس را می‌توانید در زیر مطالعه کنید. با خواندن و مطالعه‌ی این موضوعات و سوالات، خودتان را برای آزمون آیلتس آماده کنید و سعی کنید برای تمامی موضوعات از پیش ذهنیت مناسبی داشته باشید. 

سوالات و موضوعات تسک اول بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

سوالات و موضوعات تسک دوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

سوالات و موضوعات تسک سوم بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس

تسک اول بخش مکالمه در آزمون آیلتس چیست و به چه موضوعاتی پرداخته می‌شود؟

یک مکالمه‌ی رو در رو با ممتحن (4-5 دقیقه) – 12 سوال مرتبط با 3 موضوع – سوالاتی درباره‌ی خودتان، زندگی شما و کشورتان

در زیر لیستی از موضوعاتی که موضوعاتی که ممتحن از شما می‌پرسد را لیست کرده‌ایم. آنها را مطالعه کرده و سعی کنید از پیش جوابهایی را برای آنها داشته باشید و خود را برای آزمون آماده کنید. 

لیست موضوعات پرسیده شده توسط ممتحن در تسک اول بخش مکالمه:

 • Work
 • Study
 • Hometown
 • Home
 • Art
 • Birthdays
 • Childhood
 • Clothes
 • Computers
 • Daily routine
 • Dictionaries
 • Evenings
 • Family & Friends
 • Flowers
 • Food
 • Going Out
 • Happiness
 • Hobbies
 • Internet
 • Leisure time
  Music
 • Neighbours & Neighbourhood
 • Newspapers
 • Pets
 • Reading
 • Shopping
 • Sport
 • TV
 • Transport
 • Weather

موضوعات اصلی سوالاتی که ممتحن در تسک اول بخش مکالمه از شما می‌پرسد:

این چهار موضوع از جمله متداول‌ترین سوالات پرسیده شده توسط برگزار کنندگان آزمون هستند. شما با مطالعه‌ی آنها باید آمادگی کامل برای پاسخگویی را داشته باشید.

Work

What is your job? / Where do you work? / Why did you choose that job? / Is it a popular job in your country? / Do you like your job? / Do you get on well with your colleagues? / What was your first day like? / What responsibilities do you have at work? / If you had the chance, would you change your job? / Do you plan to continue with your job in the future?

Study

What do you study? / Where do you study that? / Why did you choose that subject? / Is it a popular subject in your country? / Do you like that subject? / Do you get on with your colleagues? / What was your first day like? / What are the main aspects of your subject? / If you had the chance, would you change subject? / Do you plan to get a job in the same field as your subject?

Hometown

Where is your hometown? / Do you like your hometown? / Do you often visit your hometown? / What is your hometown like? / What is the oldest place in your hometown? / What is there for a foreigner to do or see in your hometown? / How could your hometown be improved? / Has your hometown changed much since you were a child? / Is there good public transportation in your hometown? / Do you think your hometown is a good place to bring up children?

Home

Where is your home? / Do you live in a house or a flat? / Who do you live with? Are there many rooms in your home? / What is your favourite room? / How are the walls decorated? / What would you change about your home? / Do you plan to live there in the future? / What facilities are there near your home? / What is your neighbourhood like? / Do most people live in houses in your country?

سوالات متداول پرسیده شده در تسک اول بخش مکالمه‌ی آزمون آیلتس:

Art

Are you good at art? Did you learn art at school when you were a child? What kind of art do you like? Is art popular in your country? Have you ever been to an art gallery? Do you think children can benefit from going to art galleries?

Birthdays

Do you enjoy your birthdays? Do you usually celebrate your birthday? What did you do on your last birthday? Can you remember a birthday you enjoyed as a child? Do most people celebrate their birthdays with a party in your country? Which birthdays are considered important in your country?

Childhood

Did you enjoy your childhood? What is your first memory of your childhood? Did you have a lot of friends when you were a child? What did you enjoy doing as a child? Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside?

Clothes

Are clothes important to you? What kind of clothes do you usually wear? Do you ever wear the traditional clothes of your country? Where do you usually buy your clothes? Have you ever worn a uniform? Do most people in your country follow fashion?

Computers

Do you often use a computer? How do you usually get online? Do you prefer desktops or laptops? What do you use your computer for? Do you think it is important to learn how to use a computer?

Daily Routine

When do you usually get up in the morning? Do you usually have the same routine every day? What is your daily routine? Do you ever change your routine? Is your routine the same today as it was when you were a child? Do you think it is important to have a daily routine?

Dictionaries

Do you often use a dictionary? What do you use dictionaries for? What kinds of dictionaries do you think are most useful? Do you think dictionaries are useful for learning a language? What kind of information can you find in a dictionary?

Evenings

What do you often do in the evenings? Do you do the same thing every evening? Do you prefer to spend your evenings with family or friends? Do you ever work or study in the evenings? What is a popular activity for young people in your country in the evenings? Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child?

Family & Friends

Do you spend much time with your family? Who are you closest to in your family? Do you prefer spending time with your family or friends? Who is your best friend? Are you still friends with people from your childhood? Is family important in your country?

Flowers

Do you like flowers? What’s your favourite flower? When was the last time you gave someone flowers? Do any flowers have a special meaning in your country? Why do you think women like flowers more than men?

Food

What’s your favourite food? Have you always liked the same food? Is there any food you dislike? What is a common meal in your country? Do you have a healthy diet? What do you think of fast food?

Going Out

Do you often go out in the evenings? What do you like to do when you go out? Do you prefer going out on your own or with friends? How often do you go out in a week? Where do most young people like to go out in your country?

Happiness

Are you a happy person? What usually makes you happy? Does the weather ever affect how you feel? What makes you feel unhappy? Do you think people in your country are generally happy people?

Hobbies

Do you have a hobby? What equipment do you need for it? Do you think hobbies should be shared with other people? Did you have a hobby as a child? What hobbies are popular in your country? Why do you think people have hobbies?

Internet

How often do you go online? What do you use the internet for? How do you get online? Do you have your own computer? What’s your favourite website? Do you think children should be allowed unsupervised access to the internet?

Leisure Time

What is your favourite leisure activity? What did you enjoy doing in your free time as a child? Do you prefer to spend your free time with other people or alone? What is a common leisure activity in your country? Do most people in your country get two days off a week? Do you think leisure time is important?

Music

Do you like music? What’s your favourite type of music? Can you sing? Did you learn music at school? If you could learn a musical instrument, what would it be? Do you think music is important?

Neighbours & Neighbourhood

Do you like your neighbours? Are neighbours usually close to each other in your country? What is your neighbourhood like? Do you think your neighbourhood is a good place for children? How could your neighbourhood be improved? Do you think it is important to have a good relationship with your neighbours?

Newspapers

How do you usually get your news? Do you often read the newspapers? What kind of news do you usually follow? How do most people get the news in your country? Do you think international news is important?

Pets

Do you have a pet? Do you like animals? What’s your favourite animal? What is a popular pet to have in your country? Did you have a pet as a child? Why do people have pets?

Reading

Do you often read? What is your favourite kind of book to read? Do you often read newspapers? Do you have any e-books? What books did you read as a child? Do you think it is important to encourage children to read?

Shopping

Do you like shopping? What’s your favourite shop? Do you prefer shopping alone or with others? What kinds of shops are there where you live? Have you ever bought anything online? Do you think men and women have different opinions about shopping?

Sport

Do you like sport? What’s your favourite sport? Do you often watch sport on TV? Did you play sport as a child? What is the most popular sport in your country? How do most people in your country keep fit?

TV

Do you often watch TV? What sorts of things do you watch on TV? What is your favourite TV program? Do you ever watch foreign programs or films? What did you watch on TV when you were a child? Do you think children should watch TV?

Transport

How did you get here today? What is your favourite mode of transport? Do you ever use public transport? Do you like the transport system in your country? What is the difference between taking a bus and taking a train?

Weather

What’s the weather like today? What’s your favourite weather? Do you like the weather in your country? Is the weather the same in all parts of your country? Does the weather ever affect the way you feel? Does the weather in your country ever affect transportation?

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن